Afdelinger

 

 

Udbud

Udbudsafdelingen gennemfører elektroniske udbud af lægemidler med henblik på at opnå størst mulige besparelser for regionerne. Udbuddene gennemføres i henhold til EU-lovgivningen på området. Desuden yder udbudsafdelingen farmaceutisk rådgivning og service til sygehusapotekerne i forbindelse med indkøb af lægemidler til de offentlige sygehuse.

 

Afdelingen udbyder og indkøber også høreapparater, høreapparatbatterier og relaterede (IT) services til regionernes høreklinikker. Amgros har siden 2000 udført denne indkøbsopgave - først for amterne, sidenhen for kommunerne, da de overtog området i 2007 og fra og med 2013 for regionerne.

I samarbejde med Regionernes Fællesindkøb (RFI) har vi i Amgros igangsat pilotprojekter på udvalgte områder, herunder udbud af kæbekirurgiske implantater, knoglecement og elastomeriske pumper.


Afdelingen varetager endvidere udbuddet af det gule sundhedskort og gennemfører pilotforsøg på udbud af andre sundhedsrelaterede produkter.

 

 

Logistik

Logistik er ansvarlig for at gennemføre og følge op på den daglige handel af lægemidler mellem sygehusapoteker og lægemiddelleverandører. Det omfatter såvel lægemidler der er indgået aftaler på som lægemidler det enkelte sygehusapotek i øvrigt vælger at købe gennem Amgros.


Logistik er endvidere ansvarlig for at gennemføre og følge op på den daglige handel af medicinsk udstyr mellem regionerne og medicoleverandører samt mellem høreklinikker og leverandører af høreapparater.

 
Afdelingen deltager i udvikling af forsyningskæden fra leverandør til patient.

 


Kvalitet og Lægemiddelregistrering

 

Amgros ejer markedsføringstilladelserne til de 70 SAD-lægemidler, der fremstilles på de danske sygehusapoteker, og som udgør en vigtig brik i lægemiddelforsyningen til sygehusene. SAD-lægemidlerne kræver registrering og godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen. I afdelingen sørger vi for at udarbejde og vedligeholde den dokumentation, der ligger til grund for markedsføringstilladelserne.

 

Amgros har, via rollen som markedsføringsindehaver, traditionelt haft stor samarbejdsflade med sygehusapotekerne omkring fremstilling af SAD-lægemidler. Dette samarbejde har gennem årene naturligt udviklet sig til også at favne dele af den magistrelle produktion, da der i sygehusapotekernes praktiske hverdag ikke er stor forskel på at fremstille SAD-lægemidler eller magistrelle lægemidler.


Opgaverne i Kvalitet og Lægemiddelregistrering favner derfor udover registreringsarbejdet en række konkrete driftsopgaver, hvoraf nogle er relateret til SAD-lægemidler, som fx koordinering af audit af råvareleverandører, reklamationsbehandling og udarbejdelse af specifikationer for råvarer, emballager og etiketter.


Der er yderligere etableret funktioner, som understøtter det nationale magistrelle sortiment og den magistrelle produktion på sygehusapotekerne som for eksempel samarbejde om råvareindkøb, audit af andre leverandører, opsamling af viden omkring emballager og om dokumentation af holdbarheder for færdigtilberedte kemokure.


De to sidstnævnte områder støtter blandt andet op om at samle viden i forhold til at kunne behandle patienter i eget hjem. 


Andre opgaver i afdelingen er relateret til projektarbejde med henblik på implementering af den nationale strategi for fremstillingsområdet.

 

  

Business Intelligence og Sundhedsøkonomi

 

Vi tilvejebringe viden i form af metoder, redskaber og analyser, som understøtter vore mange forskellige interessenters beslutninger omkring lægemidler, høreapparater og andet medicinsk udstyr i hverdagen i sundhedssektoren.


Blandt vores interessenter er sygehusapotekerne (herunder forskellige faglige fora), de fem regioner og Danske Regioner, Medicinrådet, Tværregionalt Forum for koordination af medicin, sundhedsministeriet, lægemiddelleverandørerne samt selvfølgelig alle vore kolleger internt i Amgros.


Vi udarbejder sundhedsøkonomiske analyser og prisforhandlinger på nye lægemidler og omkostningsanalyser på terapiområder, som Medicinrådet behandler. Vi udarbejder forskellige former for ledelsesinformation til beslutningsstøtte. Og vi udvikler tekniske it-løsninger, som giver stordriftsfordele, bedre samlet dataoverblik og bedre styringsredskaber.


Desuden understøtter vi hele Amgros med at udvikle analyser og redskaber, så vi sammen kan give vores interessenter en bedre service og dermed mere sundhed for pengene.

 

Horizon Scanning

 

Horizon Scanning skaber et samlet overblik over nye lægemidler, indikationer og dispenseringsformer to til tre år, før et lægemiddel får markedsføringstilladelse i Danmark. Vores mål er at skabe et overblik over lægemidler på vej til Danmark samt gøre det nemmere at forudsige terapeutiske forandringer og omkostningerne.

   

   

It og Projekt

 

IT og Projekt bidrager gennem rådgivning, udvikling, projektledelse og support til at understøtte Amgros' nærmeste samarbejdspartnere og forretning.

 

Afdelingen står for den informations- og kommunikationsteknologiske innovation og udvikling og medvirker derigennem til at sikre, at interessenter tilbydes de nyeste standarder inden for elektronisk samarbejde. IT og Projekt varetager den daglige drift og support af Amgros’ IT løsninger, og leverer samme høje service niveau til vore interne og eksterne samarbejdspartnere.

 

Afdelingen er desuden ansvarlig for Amgros projektkontor, samt at gennemføre projekter i henhold til Amgros projektmodel. Projektmodellen er inspireret af Prince2, der sikrer agilitet, ensartethed og god kvalitet i alle projekter.

 

  

Administration

 

Administrationen er en støttefunktion, der skaber rammer og rum for at Amgros’ forretningsområder og stabe serviceres og supporteres inden for økonomi, administration og HR-administration og -udvikling. Vi er organiseret i tre områder: HR, reception og økonomi.

 

Økonomi har det daglige ansvar for blandt andet at behandle indbetalinger, udbetalinger og lagerstyring vedrørende vores interessenter. Vi er ansvarlig for budgetudarbejdelse- og opfølgning, lønudbetalinger, projektregnskab, Kursusvirksomhed og andre spændende opgaver inden for økonomi og regnskab.

 

I HR varetager vi blandt andet opgaver vedrørende rekruttering og onboarding, organisationsudvikling, målinger, medarbejder- og lederudvikling samt HR- og personaleadministration. Vi yder support, sparring og rådgivning til Amgros’ ledere og medarbejdere. Vores vigtigste opgave er at sikre, at Amgros’ medarbejdere er klædt på til at indfri både individuelle og Amgros’ overordnede målsætninger.

 

Receptionen fungerer som centrum for de daglige aktiviteter i Amgros, og det er her, at vi har den første kontakt til alle vore gæster. Vi varetager en del administrative opgaver og betjener naturligvis receptionen. Vores fornemmeste opgave er at sørge for, at alle får en personlig og professionel service; hvad enten det er telefonisk, skriftligt eller ved personlig kontakt.

 


Ledelsessekretariatet


Opgaverne i ledelsessekretariatet omfatter politisk- og juridisk rådgivning, kommunikation og presseanliggender i forhold til bestyrelsen, Sygehusapotekernes og Amgros koordinationsenhed, SAK, sygehusapotekerne i øvrigt samt Amgros ledelse.


Vi understøtter Amgros strategiske interessevaretagelse. Ved at forberede og fremme fælles sager, styrke relationer og synliggøre Amgros værdiskabelse for vores interessenter.

 

Ledelsessekretariatet betjener en række faglige fora herunder SAK (Sygehusapotekernes Koordinationsudvalg), KKFU (Klinisk Farmaci samt Forskning og Udvikling), FILU (Fagligt Forum for Indkøb, Logistik og Udbud) og FKU (Fagligt forum for KompetenceUdvikling)

 

Vi følger aktivt med i, hvad der rører sig hos sygehusapoteker og øvrige samarbejdspartnere, lytter til deres behov og bringer nye initiativer i spil.

 

Amgros i praksis

Læs mere om de enkelte afdelinger og deres kerneopgaver under Arbejdsområder

Søger du en bestemt person eller afdeling?

Gå til kontaktlisten