Nordisk samarbejde

Baggrund

 

Med vores samarbejdspartnere har vi udviklet et stærkt og effektivt nationalt samarbejde. Det gør os i stand til at løse opgaver i et helhedsperspektiv - lige fra patient til leverandør. Og det betyder blandt andet, at regionerne kan tage ny medicin i brug meget hurtigt. De nationale erfaringer bruger vi til at udvikle samarbejdet med andre lande og til at opfylde vores vision – at blive internationalt anerkendt som rollemodel, når sundhedsbehov skal omsættes til handling.

 

Om Nordisk Lægemiddel Forum

 

Nordisk Lægemiddel Forum, NLF, blev initieret af Amgros i 2015. Formålet er at skabe et uformelt rum for et nordisk samarbejde med fokus på at afdække muligheder, vidensdele og arbejde hen imod fælles nordiske løsninger.

 

På nuværende tidspunkt deltager repræsentanter fra Island, Norge, Sverige og Danmark. Forummet er etableret som et operationelt netværk af og for praktikere. Samarbejdsformen er smidig og praktisk orienteret og er drevet af konkrete samarbejdsprojekter, som skaber værdi for det enkelte land og for det nordiske fællesskab.


Grundlag for samarbejdet

Det nordiske samarbejde bygger på følgende principper:

 

Frivillighed og konsensus – de enkelte lande indgår i de projekter, der giver mening for dem
Fælles ansvar – alle de deltagende lande er ansvarlige for fremdrift i projekterne, herunder at den fornødne arbejdskraft stilles til rådighed i arbejdsgrupper og projekter
Fælles finansiering – finansiering aftales konkret fra projekt til projekt mellem de deltagende lande.

 

Organisering


Arbejdet er organiseret ved en styregruppe bestående af repræsentanter fra de enkelte lande samt tre arbejdsgrupper, der arbejder med områderne Horizon Scanning, forsyningssikkerhed og nye dyre lægemidler.

 

Styregruppen består af to personer fra hvert land samt en tovholder:


Flemming Sonne, Amgros (DK) Formand
Trine Kart, Amgros (DK)
Hulda Hardardottir, Landspítali, The National University Hospital of Iceland (ISL)
Einar Magnusson, Velferðarráðuneyti / Ministry of Welfare (ISL)
Elisabeth Bryn, Statens legemiddelverk, Norwegian Medicines Agency (NO)
Anne Markstad, Sygehusapotekerne HF (NO)
Bente Hayes, LIS (NO)
Lena Gustafsson, Vastra Gøtlandsregionen (SV)
Mikael Svensson, Sveriges Kommuner och Landsting (SV)
Terese Teilmann, Amgros (DK) Tovholder

 

Snitflader til andre fora på lægemiddelområdet

 

Den nordiske pris- og tilskudsgruppe er et uformelt nordisk samarbejde mellem landenes pris- og tilskudsmyndigheder. Formålet med det nordiske samarbejde om lægemiddelpriser og –tilskud er i højere grad at kunne drage fordel af hinandens viden og erfaring via øget koordination og kontinuitet i samarbejdet. Hvert land udpeger 1-2 embedsmænd på departements- og/eller styrelsesniveau.

 

Arbejdsgruppen mødes som minimum én gang årligt under roterende formandskab.

 

Nordisk Lægemiddel Forum samt Pris- og Tilskudsgruppen deler løbende viden og mødes mindst én gang om året for at koordinere fælles temaer.

 

Projekter


Nordisk Lægemiddel Forum ønsker at undersøge mulighederne for at gennemføre et fælles udbud på lægemidler. Målet er - via et større marked – primært at sikre en bedre forsyningssikkerhed og sekundært at opnå bedre priser. Nordisk Ministerråd følger initiativet.
I sommeren 2017 igangsatte Nordisk Lægemiddel Forum en foranalyse, som skulle tilvejebringe det nødvendige beslutningsgrundlag.

Foranalysen har til formål at


- Afdække de juridiske muligheder, hindringer og krav i de enkelte lande
- Komme med forslag til organisering og finansiering
- Komme med forslag til egnede lægemidler
- Identificere evalueringsgrundlag og succeskriterier

 

Siden Nordisk Lægemiddelforum i januar 2018 godkende foranalyseprojektet, har der været arbejdet intenst på at udarbejde en projektbeskrivelse, bemande projektet og udvælge de udbudsformer og lægemidler, som vil give os en bred indsigt og erfaring med fælles nordiske pilotudbud.


Pilotudbuddene skal som udgangspunkt omfatte tre udbud.


Vi ønsker at tiltrække og fastholde leverandører for at imødekomme forsyningsproblemer. Det er derfor ældre lægemidler med en eller få leverandører på markedet (fase 5 og 6 i livscyklus) vi går efter. Det har imidlertid været vanskeligere at finde de egnede lægemidler, hvorfor nogle af udbuddene trækker ud. Ved udvælgelsen af lægemidler prioriterer vi, at lægemidlerne er forsyningskritiske, at de er sygehusforbeholdte i alle tre lande, at lægemidlerne ikke er omfattet af Medicinrådets/RADS behandlingsvejledninger og endelig, at der ikke er særlige krav til håndteringen.

 

De første udbud forventes publiceret i november 2018.

 

Sidste nyt fra møder 

  

Onsdag den 10. januar 2018 godkendte NLF indstillingen fra foranalyseprojektet om gennemførelse af et fælles nordisk udbud. Næste skridt er, at udarbejde en projekbeskrivelse, som afstemmes og kvalificeres i de enkelte lande. Projektgruppen bemandes og arbejdet kan gå i gang.

 

NLF har diskuteret mulighederne for fælles nordiske prisforhandlinger på nye lægemidler. Drøftelserne fortsætter i arbejdsgruppen om nye dyre lægemidler, hvor man vil holde øje med relevante lægemidler i pipeline.

På de seneste møder har NLF drøftet behovet for at skabe samhandel med magistrelle produkter. Et kommissorium er under udarbejdelse med henblik på nedsættelse af en ny arbejdsgruppe på området.

 

Tirsdag d. 31. oktober 2017 holdt Nordisk Lægemiddel Forum sit andet møde i projektet om foranalyse til fællesnordisk udbud. Som ved første møde var der deltagere fra Norge, Island og Danmark, og Sverige deltog som observatør.


Ved foregående møde aftalte vi, at deltagerne skulle undersøge nationale forhold vedr. lovgivning om fællesnordisk udbud, den nationale holdning til organisering af et muligt fællesnordisk udbud, samt at afdække mulige lægemidler ud fra opsatte kriterier om fokus på forsyningssikkerhed.


Landene anbefalede på den baggrund, at vi i Danmark foretager udbud på vegne af Island, Norge og Danmark, hvis landene beslutter at gennemføre fællesnordisk udbud. I den forbindelse diskuterede deltagerne på mødet om, vi skal vedtage en honoreringsmodel landene imellem for at udligne forbruget af ressourcer det praktiske arbejde med at gennemføre et fællesnordisk udbud.


Deltagerne udvalgte syv lægemidler, som potentielt kunne indgå i fællesnordisk udbud ud fra de valgte kriterier. Vi vil nu kontakte relevante leverandører i de respektive lande for at foretage markedsanalyse af de valgte lægemidler. På næste møde vil vi diskutere markedsanalyserne. Derefter vil styregruppen indstille tre til fem lægemidler, som styregruppen for Nordisk Lægemiddel Forum skal vælge at sætte i fællesnordisk udbud, hvis landene beslutter sig for at gå videre den vej.


Endeligt diskuterede deltagerne at evaluere fællesnordisk udbud. Det bliver en evaluering, der både fokuserer på processen og på outcome. Dermed kan vi dele evalueringen dele op i flere etaper, hvorved det ikke er nødvendigt at afvente afslutning af fællesnordisk udbud, før det er muligt at opgøre evalueringselementer.


Nordisk Lægemiddelforum afholder næste møde den 5. december 2017.

 

Fredag den 8. september mødtes NLF med den reetablerede Pris- og Tilskudsgruppe. Gruppen har til formål at dele viden på tværs af de nordiske pris- og tilskudsmyndigheder. NLF var inviteret til at drøfte mulighederne for det fremtidige samarbejde.


Alle de nordiske lande har modtaget invitation fra BeNeLuxA om at deltage og investere i deres Horizon Scanning program. Der er frist den 1. november til – uforpligtende - at give sin interesse til kende.


Amgros/NLF blev bedt om at levere en status på Horizon Scanning systemerne i de enkelte lande, mål, indhold, behov og perspektiver, så det kan indgå i overvejelserne ifht. tilbuddet fra BeNeLuxA.

 

Torsdag den 7. september mødtes NLF i Oslo. Det blev aftalt at opdatere samtlige kommissorier for fortsat at sikre klarhed om opgaverne og sikre den rigtige personsammensætning i grupperne.


Visionen for Horizon Scanning er, at udvikle det nordiske samarbejde, herunder at etablere en konkret nordisk løsning. Vi ønsker at følge det tilsvarende arbejde i BeNeLuxA.


Amgros lægger en kort afrapportering på hjemmesiden efter hvert møde.

 
Torsdag d. 31. august holdt vi det indledende møde i projektet om foranalyse til fællesnordisk udbud. Der var deltagere fra Norge, Island og Danmark, og Sverige deltog som observatør.


Muligheder for et fællesnordisk udbud blev diskuteret med fokus på juridiske muligheder, kriterier for valg af lægemidler samt organisering af et muligt udbud. Det blev besluttet, at forsyningssikkerheden skal prioriteres ved valg af lægemidler.


EU-lovgivningen synes ikke at begrænse muligheden for et fælles udbud. De enkelte lande vil, frem mod næste møde, undersøge den nationale lovgivning mht. mulighed for et fællesnordisk udbud, den nationale holdning til organisering af et muligt fællesnordisk udbud samt hvilke lægemidler man vil foretrække ud fra de opsatte kriterier.


Næste møde afholdes 31. oktober 2017.