Om processen

 

Vurdering af flere lægemidler inden for samme terapiområde

 

Når flere lægemidler inden for samme terapiområde vurderes, udarbejder Amgros på vegne af Medicinrådet omkostningsanalyser for de lægemidler, som Medicinrådet ligestiller.


Omkostningsanalyserne danner grundlag for en udbudsrunde. Resultatet af udbudsrunden bliver koblet med omkostningsanalyserne. Medicinrådet udarbejder derefter lægemiddelrekommandationen, hvor lægemidlet forbundet med færrest omkostninger - af de klinisk ligestillede lægemidler - bliver valgt som 1. valg.


Processen adskiller sig fra processen for nye lægemidler og indikationsudvidelser ved, at Amgros (ikke leverandøren) udfører omkostningsanalyserne. Undervejs i processen kan Amgros inddrage leverandørerne og bede om input til bestemte problemstillinger. Det er ikke et krav i processen, så det vil vi kun bede om, hvis vi har behov for det.
 

 

Proces for flere lægemidler inden for samme terapiområde

 

Vi har illustreret processen for terapiområder er i nedenstående figur.

 

 

undefined

 

Udvidet sammenligningsgrundlag

 

Når Medicinrådet har udarbejdet det kliniske sammenligningsgrundlag, udarbejder Amgros det udvidede sammenligningsgrundlag på vegne af Medicinrådet.


Det udvidede sammenligningsgrundlag består af det kliniske sammenligningsgrundlag (ligestillede doser og behandlingslængder, identifikation af relevante ressourcer) samt en omkostningsanalyse af det ressourceforbrug, der er knyttet til brugen af de ligestillede lægemidler.


Den primære kilde til at estimere ressourceforbruget vil være afdelingerne, som anvender lægemidlerne, samt sygehusapotekerne, som forarbejder dem. På vegne af Medicinrådet beder vi derfor afdelingerne og sygehusapotekerne om at besvare specifikke spørgsmål, som er relateret til det ressourceforbrug, der er forbundet med brug af de specifikke ligestillede lægemidler. Denne proces er med til at sikre, at ressourceestimaterne er så repræsentative som muligt for dansk klinisk praksis.


For at sikre det bedst mulige evidensgrundlag, gennemgår vi desuden eventuel foreliggende litteratur og kan bede om input fra leverandører. Leverandørerne kan sende sundhedsøkonomiske analyser på aktuelle terapiområder til medicin@amgros.dk. Vi inddrager materialet, når vi finder det relevant.


Når ressourceforbruget er estimeret gennemføres en omkostningsanalyse. Omkostningsanalysen består i at berige det udvidede sammenligningsgrundlag med enhedsomkostninger for de inkluderede ressourcer samt priser for inkluderede lægemidler. Lægemiddelpriserne, som vi anvender i omkostningsanalysen, er listepriser (Apotekernes Indkøbspris ex. moms). I det udvidede sammenligningsgrundlag anvender vi de samme rammer, som er defineret i ”Metodevejledning for omkostningsanalyser af nye lægemidler og indikationer i hospitalssektoren”.


Medicinrådet skal godkende det udvidede sammenligningsgrundlag. Efter godkendelsen publiceres det på Medicinrådets hjemmeside og anvendes herefter som grundlag for det efterfølgende udbud.

  

Endeligt sammenligningsgrundlag  

 


Det endelige sammenligningsgrundlag består af det udvidede sammenligningsgrundlag, hvor listepriser erstattes med tilbudspriserne fra udbudsrunden. Medicinrådet udarbejder lægemiddelrekommandationen på baggrund af det endelige sammenligningsgrundlag.

 

Lægemiddelrekommandationen offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside.