Krav til miljø og bæredygtighed i nationale udbud


Amgros har netop publiceret de første nationale udbud, hvor vi ud over pris og kvalitet også kommer til at vægte miljø.

29. JUNI 2021

For et par uger siden publicerede Danmark sammen med Norge og Island de første fælles nordiske udbud, hvor miljø indgår som et af tre vigtige kriterier. Nu har Amgros på vegne af regionerne publiceret de første nationale udbud, hvor miljø – udover pris og kvalitet – indgår som et vigtigt kriterium. 

- Det er Amgros’ opgave at sikre forsyningen af lægemidler til de offentlige hospitaler i Danmark. Men den tid er forbi, hvor forsyningen alene handlede om kvalitet, pris og levering. Amgros har et klart ønske om at være en del af den bæredygtige udvikling. Både nationalt og internationalt. Vi skal være med til at sikre bæredygtige og miljøvenlige produkter, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros. 

SAMARBEJDE MED DTU

De miljøkriterier, vi har valgt, omfatter miljøledelse, emballage (plast og papir/karton/pap), transport og samfundsansvar. At vi er nået frem til netop disse er ikke tilfældigt. Det er sket i tæt parløb med både Danmarks Tekniske Universitet og via dialog med leverandører af lægemidler.

- Da vi her bevægede os ind på et nyt område, hvor vi ikke selv havde meget erfaring, besluttede vi allerede tilbage i efteråret at søge viden og hjælp udefra. Det har været vigtigt for os, at kriterierne gav mening. Både for miljøet, for os og for de leverandører, der i sidste ende meget gerne skulle byde ind på vores udbud.

Derfor har forskere fra DTU udarbejdet en analyse med anbefalinger til, hvilke mulige kriterier vi kunne stille i forbindelse med et lægemiddels livscyklus – i forhold til bæredygtighed og miljø.

Internt har vi efterfølgende arbejdet videre med denne rapport fra DTU. Vi har fået kogt kriterierne ned, så de lever op til udbudslovgivningen. Og så de giver mening i forhold til den efterfølgende evaluering. 

 

VI HAR INDDRAGET LEVERANDØRERNE

Lægemiddelleverandørerne har hele tiden haft et stort ønske om at blive inddraget i processen omkring miljøkriterierne. Derfor har vi haft møder med deres brancheforeninger, og i foråret inviterede vi både dem og leverandørerne til en skriftlig markedsdialog, hvor de kunne give deres input til de kriterier, vi havde foreslået.

- Det har været virkeligt positivt at se, at så mange leverandører har haft lyst til at bidrage til at kvalificere vores arbejde med miljøkriterierne. Endnu mere positivt er det, at mange leverandører af lægemidler allerede arbejder med at nedbringe ressourceforbrug og klimabelastning. Og at en stor del har sat sig ambitiøse klimamål. Det giver os tro på og håb om, at vi sammen kan nå langt på denne bane. 

HUSK AT TÆNKE INTERNATIONAL

Dialogen med leverandørerne viste også, at vi bør kigge ud over Danmarks grænser, når vi opstiller krav og udbudskriterier på miljø- og bæredygtighedsområdet. Det vil vi helt sikkert også gøre. Så parallelt med, at vi vil fortsætte med at udvikle de danske kriterier for miljø og bæredygtighed, vil vi fortsætte med at udveksle erfaring i Nordisk Lægemiddel Forum. 

- Indkøb og udbud af lægemidler er et meget komplekst område. Her og nu er vi tilfredse med, at vi har fået miljøkrav med ind som et kriterium i vores udbud. Men jo flere erfaringer, vi får og jo bedre leverandørernes miljøperformance bliver, desto flere miljøkriterier vil vi kunne anvende og indarbejde i vores udbud, siger Flemming Sonne. 

FAKTA

Ud over at indføre miljøkriterier i de nationale udbud på lægemidler, skærper vi forventningerne i rammeaftalen til de leverandører, der vinder udbuddet. 

Det betyder, at Amgros fremover forventer, at producenterne og deres leverandørkæde bidrager til bæredygtig udvikling ved at respektere menneske- og arbejderrettigheder, reducere deres aftryk på miljø og klima samt arbejde mod korruption i deres forretning, som det er beskrevet en række i internationale konventioner og aftaler i FN og OECD. 

Det nationale udbud omfatter ATC-grupperne G og H, der omfatter kønshormoner og systemiske hormonpræparater. 

Læs mere her: Bæredygtighed bliver kriterium for udbud af lægemidler - Amgros

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.