Stor opbakning til første nationale udbud med miljøkriterier


I Amgros har vi nu fundet vinderne af vores første nationale udbud for lægemidler, hvor vi ud over pris også har vægtet miljø. Og det ser ikke ud til, at bæredygtighedskriterierne har afholdt leverandørerne fra at afgive tilbud.

Oversigt over alle artikler på amgros.dk
12. NOVEMBER 2021

Den 10. september 2021 udløb tilbudsfristen for de første nationale udbud med kriterier for bæredygtighed. Siden har vi i Amgros behandlet og evalueret alle de indkomne tilbud. Og fundet vinderne.

Vi modtog i alt 85 tilbud, og antallet af tilbud ligger på niveau med tidligere års indkomne tilbud. Det ser derfor ikke ud til, at bæredygtigheds- og miljøkriterierne har afholdt leverandørerne fra at afgive tilbud.

- I Amgros har vi et stærkt ønske om at bidrage til den grønne dagsorden. Og sammen med sygehusapotekerne i Danmark har det været et strategisk mål, at vi skulle blive klogere på, hvordan vi fremadrettet kunne gøre vores udbud af lægemidler mere bæredygtige. Derfor har vi gennem længere tid sammen arbejdet aktivt for, at fremtidens indkøb af lægemidler til hospitalerne kunne blive mere bæredygtige. Så vi er naturligvis meget tilfredse med, at vores leverandører har bakket så stærkt op om dette første nationale udbud med miljøkriterier. Det vil jeg gerne benytte anledningen til at takke for, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

ANALYSE OG ANBEFALINGER FRA DTU

Det har ikke bare været lige sådan at komme i gang med at gøre vores udbud mere bæredygtige.

Som det allerførste var vi nødt til at afgrænse udbuddet. Vi besluttede derfor, at bæredygtighedskriterier skulle være inden for ATC-kode G og H (Hormoner). Det er nemlig et område, der i særlig grad belaster miljøet.

I løbet af efteråret etablerede Amgros et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) for at få udarbejdet en detaljeret analyse og anbefaling af, hvilke mulige kriterier, vi kunne stille i forbindelse med et lægemiddels livscyklus i forhold til bæredygtighed og miljø.

BÆREDYGTIGHEDSKRITERIERNE TAGER FORM

Hen over foråret 2021 definerede vi med udgangspunkt i rapporten fra DTU en række miljøkriterier, der ligger inden for rammerne af den nuværende udbudslovgivning. Kriterierne skulle også give mening i forhold til at kunne evaluere og finde vinderne efter tilbudsfristens udløb.

Vi fandt følgende kriterier egnede til at indgå i udbuddet på ATC kode G og H:

  • Kriterier omkring emballage (plast og papir/karton/pap)

  • Kriterier omkring transport

Det har i hele processen været afgørende, at udbudskriterierne hverken måtte være konkurrenceforvridende eller begrænse forsyningskritiske lægemidler. Og at vi ville kunne evaluere udbuddet på en retfærdig - og tidshensigtsmæssig måde.

LEVERANDØRERNE HAR BIDRAGET AKTIVT

Lægemiddelleverandørerne har hele tiden haft et stort ønske om at blive inddraget i processen omkring bæredygtighedskriterierne.

Derfor inviterede vi allerede i slutningen af 2020 de tre brancheforeninger til hver sit formøde i Amgros, hvor vi fortalte om vores tanker. Og hvor de kunne give input til processen.

Alle leverandører blev i foråret 2021 inviteret til en skriftlig markedsdialog, hvor de kunne give deres input til de foreslåede kriterier. Efter markedsdialogen finpudsede vi i Amgros udbudsmaterialet, så det kunne publiceres.

-Nu har vi i Amgros taget et første skridt henimod at være en mere bæredygtig forretning. Men vi har stadig mange skridt at gå. Næste skridt bliver sammen med sygehusapotekerne at se på, hvordan vi kan udbrede og udvikle bæredygtighedskriterierne til andre af vores udbud. Det er en vej, som vi fortsat gerne vil gå sammen med vores leverandører, siger Flemming Sonne.

FAKTA

Udbuddet blev publiceret den 24. juni 2021. Vi modtog i alt 85 tilbud, og af dem havde leverandørerne i hele 76 af tilbuddene svaret på miljø- og bæredygtighedskriterierne. Tilbuddene kom fra i alt 19 leverandører. Kun tre af leverandørerne havde ikke udfyldt bæredygtighedsbilagene. Amgros udsendte orienteringsskrivelserne til de vindende leverandører den 7. oktober 2021.

VI SKÆRPER DE GENERELLE KRAV

For at gøre vores udbud mere bæredygtige skærper vi i Amgros nu også forventningerne i rammeaftalen til de leverandører, der vinder udbuddet.

Leverandørerne og deres underleverandører skal leve op til de generelle krav om miljøledelse, så der arbejdes systematisk med miljøledelse, som f.eks. beskrevet i ISO 14001.

Amgros forventer endvidere, at producenterne og deres leverandørkæde bidrager til en bæredygtig udvikling ved at respektere menneske- og arbejderrettigheder, ved at reducere deres aftryk på miljø og klima samt ved at arbejde mod korruption i deres forretning, som det er beskrevet i en række internationale retningslinjer og konventioner i FN og OECD.

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.