Fælles front for at sikre forsyning af immunglobulin


Forbruget af immunglobuliner er steget gennem de sidste år, og forsyningen på det globale marked har været presset fra pandemiens start. Det betyder, at vi har sværere ved at skaffe nok leverancer til at dække hele forbruget. En række aktører har derfor iværksat flere tiltag for at prioritere og sænke forbruget

10. SEPTEMBER 2021

Over hele verden behandles mange patienter med lægemidler, som indeholder immunglobuliner. Men både i Danmark og i resten af verden har vi længe set en stigning i efterspørgslen efter immunglobuliner. Covid-19 pandemien har kun øget efterspørgslen. Samtidig med at efterspørgslen er steget, er antallet af tapninger faldet, da donorer i hele verden ikke har haft de samme muligheder for at donere blod under pandemien.

Immunglobulin kan kun fremstilles af plasma fra raske donorer, og der er cirka ni måneders produktionstid, fra plasma tappes, til de færdige lægemidler kan leveres.
Det betyder, at det hen over 2021 er blevet sværere at skaffe nok leverancer af de plasmabaserede lægemidler til at dække efterspørgslen. Også i Danmark.

En forudsætning for at sikre råvareforsyningen er, at donorerne vender tilbage til tappestederne. Det er et globalt problem, og det varer formentlig nogen tid, før det sker. Da vi endnu ikke kender udsigten for pandemien, er det stadig for usikkert at sige, hvornår vi forventer, at de nuværende udfordringer er ovre. Derfor er vi nødt til at forberede os på, at situationen med råvaremangel kan fortsætte et stykke tid endnu.

SAMMEN HAR VI FOKUS PÅ FORBRUGET

De regionale lægemiddelkomitéer, sygehusapotekerne, Danske Regioner og Amgros arbejder derfor i øjeblikket intenst sammen med sygehusene for at kortlægge, prioritere og sænke forbruget af immunglobuliner under hensyntagen til, at patienterne ikke bliver kritisk berørt af den aktuelle situation.

Amgros’ rolle i samarbejdet er blandt andet at være i løbende dialog med leverandørerne af immunglobuliner for at afsøge muligheder for at sikre forsyningen til Danmark. Markedet er presset, og det er ikke umiddelbart muligt bare at købe flere lægemidler. Leverandørerne har allerede leveret stort set alt det, de er forpligtede til i forhold til de aftaler, som er indgået.

DANMARK VIL VÆRE SELVFORSYNENDE

Danmark er - ligesom de fleste andre lande i verden - ikke selvforsynende med plasma. Vi er afhængige af udenlandsk tappet plasma – primært amerikansk og tysk – for at få de plasmabaserede lægemidler, vi har brug for. Derfor har pandemien vist os, hvor vigtigt det er at være selvforsynende.

På den baggrund har Danske Regioners bestyrelse besluttet at udbygge kapaciteten til tapning af plasma fra knap 100 tons om året til cirka 280 tons om året. Det vil forhåbentlig gøre Danmark næsten 100 % selvforsynende med plasma til immunglobuliner om nogle år. Regionerne har allerede gennem de seneste år øget tapningen af plasma, men med bestyrelsens beslutning skruer de yderligere op for kapaciteten.

Alle regioner har tappecentre for blod/plasma. Aftalen er, at hver enkelt region bygger centre til fremstilling af plasma eller på anden måde øger muligheden for yderligere tapninger for eksempel ved at have længere åbent, så fremstillingen svarer til regionens andel af målet for selvforsyning. Det kræver dog, at de skal rekruttere flere donorer, og at der er personale til at tappe flere. Samtidig skal der også være kapacitet hos leverandørerne til at forarbejde plasma til lægemidler. Så der går nok en håndfuld år, før Danmark er selvforsynende på immunglobulinområdet.

Mens vi venter på dette, er der ingen tvivl om, at alle aktører har stort fokus på at afhjælpe den nuværende mangelsituation, så patienterne kun i minimalt omfang bliver berørt.

Læs mere om beslutningen truffet af Danske Regioners bestyrelse her: https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/juni/regionerne-vil-sikre-selvforsyning-af-plasmabaserede-laegemidler

Vil du endnu mere i dybden med historien, så læs Kvartalsfokus i Markedsovervågning for 2. kvartal 2021 

FAKTA OM BLODPLASMA

Immunglobulin stammer fra plasma, som er tappet fra bloddonorer, og bruges blandt andet til behandling af patienter med defekt immunforsvar og til behandling af forskellige alvorlige tilstande hos patienter med fx infektions- eller blodrelaterede sygdomme.

Karen Torgny

Seniorspecialist- kommunikation

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.