Internationalt samarbejde


Amgros har en vision om at være internationalt anerkendt som rollemodel, når sundhedsbehov skal omsættes til handling. For lægemiddelmarkedet er globalt, og vi er nødt til at orientere os internationalt for at sikre de danske hospitalspatienter adgang til medicin.

Sammen er vi både større og stærkere. Det er grundtanken bag vores samarbejde med aktører i andre lande. Lægemiddelmarkedet er globalt, og Danmark er et lille land med et lille marked. Men sammen med andre lande kan vi styrke vores position og blive en mere attraktiv samarbejdspartner for lægemiddelleverandørerne.

Vores internationale samarbejde er derfor en vigtig brik i at sikre forsyningen af lægemidler til patienter på de danske hospitaler.

Vi bruger også vores internationale samarbejde til at få indsigt og overblik, som vi bringer i spil, når vi rådgiver og sparrer med vores nationale samarbejdspartnere omkring udviklingen af det danske sundhedsvæsen.

STIGENDE PRISER OG FORSYNINGSSIKKERHED

I Danmark står vi med de samme udfordringer, som man gør i mange andre lande. Det handler særligt om priserne på nye lægemidler og om det stigende antal længerevarende svigt i forsyningen af særligt ældre lægemidler. Sundhedstrusler går også på tværs af grænser. Senest Covid-19, og i fremtiden truer antimikrobiel resistens verdens sundhed.

Disse udfordringer er vanskelige at løse alene for et enkelt land. Det kræver samtænkning og fælles løsninger på tværs af grænser.

Derfor har vi i Amgros fokus på at udvikle vores internationale samarbejdsrelationer. 

Alle lande har samme problemstillinger med stigende priser på lægemidler og stigende udfordringer med forsyningssikkerheden. Derfor er det oplagt, at vi lader os inspirere af vores kolleger i andre lande. Vi bruger ressourcer på at styrke vores internationale samarbejde, fordi vi tror på, at det på sigt er i de danske patienters interesse.
Flemming Sonne,
administrerende direktør

NORDISK LÆGEMIDDELFORUM

Amgros samarbejder med en lang række lande og internationale organisationer herunder EU og WHO.  Mest udviklet er vores samarbejde med de nordiske lande i Nordisk Lægemiddelforum
I 2015 tog Amgros initiativ til at etablere Nordisk Lægemiddelforum.

De nordiske lande stod med mange af de samme udfordringer: Stigende forsyningsvanskeligheder. Øgede udgifter på medicin på grund af demografi samt nye – og ofte dyre – behandlingsmuligheder. Samtidig var de nordiske lande hver for sig små markeder, som for lægemiddelindustrien ofte var mindre attraktive end de større markeder.   

Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland gik derfor sammen og etablerede Nordisk Lægemiddelforum i 2015. I forlængelse heraf indgik Norge og Danmark i september 2018 en politisk aftale om øget samarbejde, herunder omkring fælles udbud og prisforhandlinger. Island tilsluttede sig aftalen i 2019.

Du kan læse pressemeddelelsen om intentionsaftalen mellem Danmark og Norge her. 

SEKS OMRÅDER FOR SAMARBEJDE

Samarbejdet i Nordisk Lægemiddelforum fokuserer på at dele viden og arbejde hen imod fælles nordiske løsninger. Samarbejdet bygger på principper om frivillighed, konsensus, fælles ansvar og fælles finansiering.

Vi samarbejder foreløbigt på seks områder, hvor det at erfaringsudveksle og inspirere hinanden er den drivende kraft: Horizon Scanning, forsyningssikkerhed, nye dyre lægemidler, fremstilling, bæredygtighed og fælles nordiske udbud.

Samarbejdet er på nogle områder under udvikling, mens det på andre er blevet mere konkret og handlingsorienteret.

De enkelte lande indgår kun i de projekter, hvor det giver mening for dem. For eksempel har Danmark, Norge og Island gennemført to fælles nordiske udbud på lægemidler. Læs mere her.

ORGANISERING

Nordisk Lægemiddelforum er organiseret med en styregruppe, som består af repræsentanter fra de enkelte lande samt syv arbejdsgrupper, der arbejder med de prioriterede områder.

I styregruppen sidder der repræsentanter fra hvert land samt en tovholder. Det er Danmark, der har formandskabet.

Læs mere om Nordisk Lægemiddelforum her.

FÆLLES NORDISK STRATEGI FOR LÆGEMIDLER

I april 2023 lancerede Nordisk Lægemiddelforum en ny fælles strategi, som skal sætte retningen for samarbejdet de næste år.

Den nye fællesnordiske strategi fokuserer på tre områder. Innovativt indkøbssamarbejde. Sikker forsyning. Og en stærk nordisk stemme.

Læs hele den nye fælles nordiske strategi for lægemidler her.


Ny strategi styrker nordisk samarbejde om lægemidler

Verden omkring os forandrer sig, og Nordisk Lægemiddelforum følger med. Derfor lancerer medlemmerne fra de fem lande nu en ny strategi, der vil hæve ambitionerne og styrke samarbejdet på lægemiddelområdet.

LÆS HELE NYHEDEN HER

Europæisk samarbejde skal understøtte adgang til medicin

Danmark og de øvrige lande i Nordisk Lægemiddelforum arbejder sammen med Beneluxa for at finde fremgangsmåder, som kan være med til at understøtte patienternes adgang til nye, dyre lægemidler. I den forbindelse publicerer landene et fælles statement.

LÆS HELE NYHEDEN HER

Læs mere

Internationalt samarbejde

Nationalt samarbejde

Amgros har en vigtig rolle i det danske sundhedsvæsen. Vi skal være bindeled og finde løsninger, som tilgodeser mange parter. Det kræver, at vi har et indgående kendskab til hinanden og forstår den verden, vi hver især repræsenterer

LÆS MERE
Internationalt samarbejde

Samarbejde

Vi lever i en tid med væsentlige udfordringer - ikke mindst i forhold til vores klima og miljø. Derfor er vi i konstant dialog med vores samarbejdspartnere herhjemme og i udlandet. For det er, når vi lytter og samarbejder, at vi opnår de bedste resultater – for alle parter.

LÆS MERE
Internationalt samarbejde

Om Amgros

Amgros sikrer forsyningen af lægemidler til de offentlige sygehuse. Det gør vi via effektive indkøb og udbud. Vi er rådgiver og sparringspartner for centrale aktører i sundhedsvæsenet, som vi deler vigtig og høj specialiseret viden med. Vi er på den måde med til at skabe forudsætninger for mere sundhed.

LÆS MERE

Rasmus Syberg Hazelton

International seniorrådgiver og EA for adm. dir.

Jeg er ansvarlig for Amgros’ internationale arbejde i bl.a. EU og Nordisk Lægemiddel-forum. Jeg sikrer desuden, at mine kollegaer er orienteret om internationale tendenser indenfor sundhedspolitik, EU’s Lægemiddelstrategi og HTA.