Bæredygtighed bliver kriterium for udbud af lægemidler


Det er et vigtigt mål for Amgros at kunne sætte tydeligt aftryk og gøre en forskel for miljøet. Derfor er vi godt i gang med at forberede det første nationale udbud på lægemidler, hvor bæredygtighed er et kriterium.

Se oversigt over alle artikler fra Amgros
29. SEPTEMBER 2020

Forsyningen af lægemidler til de offentlige danske hospitaler vil i fremtiden handle om mere end kvalitet, pris og levering. Forsyningen kommer i høj grad til også at handle om levering af bæredygtige og miljøvenlige produkter med tanke for og hensyn til miljøet. 

Derfor har Amgros gennem længere tid arbejdet på at indrette sin forretning til at blive meget mere bæredygtig.

- Da vores kerneforretning er at sikre de offentlige danske sygehuse med lægemidler, har vi fokuseret vores bæredygtige indsats på de nationale udbud, som Amgros står for. Det betyder, at bæredygtighed fremover kan blive et kriterium i vores udbud for lægemidler. Udfordringen er her at finde en balance, så vi både sikrer hensyn til miljøet og forsyningen af lægemidler til patienter i Danmark. Det er derfor vigtigt for os at inddrage vores nære samarbejdspartner i dette arbejde, siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros. 

VI TRYKPRØVER KRITERIERNE

Vi er nu der, hvor vi har analyseret og udvalgt det terapiområde, som vi vil bruge til pilotprojektet. Vi har derfor inviteret brancheforeningerne Lif (Lægemiddelindustriforeningen), IGL (Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler) og FPF (Foreningen for Parallelimportører af Medicin) til et møde for at drøfte muligheder og begrænsninger set fra deres side. Herefter vil vi endeligt definere de udbudskriterier, der skal indgå i pilotprojektet. 

- Det er vigtigt, at vi har talt med vores leverandører for at høre deres synspunkter, inden vi indfører de nye krav og kriterier. Men når vi i Amgros nu har besluttet os for at ville sætte et tydeligt aftryk og gøre en forskel for miljøet, skal vi også nå i mål. Processen er nu at finde kriterier, som det rent faktisk er muligt at monitorere og følge op på. 

OGSÅ MILJØKRAV I FÆLLES NORDISKE UDBUD

Sideløbende med, at Amgros nu forbereder det første nationale udbud på lægemidler, hvor bæredygtighed indgår i udbuddet, er vi med vores samarbejdspartnere i Nordisk Lægemiddelforum i gang med at udarbejde det næste fælles nordiske udbud. Her vil miljø og bæredygtighed også indgå som nye kriterier. 

- Tidligere på året trådte de første aftaler på fælles nordiske udbud i kraft. At det med tre landes forskellige retningslinjer og regelsæt lykkedes for Norge, Island og Danmark at lave et fælles udbud, er i sig selv lidt af en bedrift. Nu, hvor vi har gjort os de første mange erfaringer, skal vi også her have indarbejdet krav til miljø og bæredygtighed i det næste fælles udbud. På den måde passer det rigtig godt med, at vi på samme tid planlægger og udvikler det første nationale udbud med nye krav til bæredygtighed.

PILOTPROJEKT I BEGYNDELSEN AF 2021

Pilotprojektet for det første nationale udbud, hvor bæredygtighed kommer til at indgå som et kriterium, vil Amgros efter planen publicere i begyndelsen af 2021. I løbet af 2021 vil Amgros sammen med Norge og Island publicere det andet fælles nordiske udbud – denne gang med bæredygtighed som et kriterium.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi i Amgros er nået så langt, at vi nu har en skarp tidsplan for, hvornår vi vil publicere det første udbud på lægemidler, hvor bæredygtighed er et kriterium. Som central aktør i sundhedsvæsenet og med ansvar for at indkøbe medicin og høreapparater til de offentlige sygehuse og høreklinikker har vi ansvar for, at det foregår på en bæredygtig og miljøvenlig måde, siger Flemming Sonne.

FAKTA

Det fremgår tydeligt af alle Amgros’ aftaler med leverandører af lægemidler, at vi ”forventer, at leverandøren har indrettet sin virksomhed således, at der værnes om natur, klima og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv.” Leverandørerne forpligter sig derudover til at handle ”etisk og samfundsmæssigt forsvarligt". 

Med det nationale pilotprojekt bliver bæredygtighed nu et egentligt kriterium i vores udbud af lægemidler. Det gør vi både for at skærpe kravene hertil, men også for at kunne monitorere og følge op på, at vores leverandører rent faktisk lever op til kriteriet om at være mere bæredygtigt.

For at ruste os til at gå i luften med det første udbud for lægemidler, hvor bæredygtighed er et kriterium, har vi i Amgros nøje fulgt med i erfaringerne fra blandt andet Norge, som lovgav om dette i 2017.

I Nordisk Lægemiddelforum, som Amgros tog initiativ til at etablere tilbage i 2015, blev der i 2019 nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at komme med forslag til, hvordan de nordiske lande kan udvikle indkøbsområdet til i højere grad at indtænke krav til miljø.

Karen Torgny

Senior kommunikationsspecialist

Jeg står for den overordnede kommunikation i Amgros – herunder PR. Og er med til at sikre, at vi kommunikerer åbent og imødekommende med vores omverden.